Program zajęć pozalekcyjnych

z piłki siatkowej

dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Żywcu

 

Spis Treści;

  1.  Wstęp
  2. Ogólna koncepcja programu
  3. Charakterystyka placówki
  4. Cele ogólne kształcenia i wychowania
  5. Cele szczegółowe
  6. Szczegółowe treści kształcenia
  7. Procedury osiągania celów
  8. Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu
  9. Ocena i kontrola na etapie szkolenia
  10. Ewaluacja programu

 

I. Wstęp

 

W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju nauki i techniki. Ludzie pochłonięci troską o wygodniejsze życie, coraz częściej zapominają o swojej biologicznej egzystencji. Ten stale zmieniający się styl życia i środowisko, w którym człowiek żyje, ujemnie oddziaływają na ludzkie zdrowie i rozwój fizyczny. Również środki masowego przekazu ( telewizja, internet, ) z roku na rok zabierają człowiekowi coraz więcej wolnego czasu i zmuszają go do siedzącego trybu życia. Tak więc pomimo przedłużania życia stan zdrowotny naszego społeczeństwa jest niezadowalający. Problem profilaktyki chorób cywilizacyjnych, za pomocą wzmożonej aktywności ruchowej zarówno u młodzieży jak i osób dorosłych, jest dziś szeroko dyskutowany przez lekarzy, pedagogów, psychologów i wychowawców wychowania fizycznego .

Zwiększona i systematyczna aktywność ruchowa człowieka może łagodzić bądź usuwać występowanie wielu czynników chorobotwórczych. Przywrócenie pracy fizycznej, uprawianie sportu i turystyki, rekreacja fizyczna, zintensyfikowane wychowanie fizyczne, a także wszelka aktywność ruchowa w formie codziennych dawek profilaktycznych staje się dzisiaj koniecznością. Doskonałą okazję dostarczania dzieciom i młodzieży odpowiedniej dawki ruchu stwarzają zajęcia wychowania fizycznego w szkole, a także sport i rekreacja w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Wychodząc temu naprzeciw prowadzę w szkole, w której pracuję, zajęcia pozalekcyjne. Jest to sekcja piłki siatkowej chłopców. Zajęcia prowadzone są już kolejny rok i by ułatwić sobie pracę stworzyłem program, który ma mi w tym pomóc.

 

 

 

 

 

II. Ogólna koncepcja programu.

 

1.      Program objęci są uczniowie klas I - III Gimnazjum nr 3 w Żywcu.

2.      Liczebność sekcji wynosi około 15 chłopców.

3.      Struktura godzinowa to (2 jednostki lekcyjne raz w tygodniu, plus sparringi, turnieje, zawody).

4.      Rozwinięta współpraca z organizacjami samorządowymi: Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, sekcjami działającymi w innych szkołach.

5.      Osoba prowadząca drużynę - nauczyciel wf.

6.      Udział drużyny w zawodach sportowych.

7.      Uczestnictwo w sparingach i turniejach.

8.      Możliwość dalszego rozwoju w klubie sportowym.

9.      Zaszczepienie w młodzieży chęci do uprawiania sportu.

10.  Ukierunkowanie zainteresowań do dalszej edukacji.

11.  Zaszczepienie u młodzieży nawyku zdrowego trybu życia.

 

III. Charakterystyka placówki.

 

Szkoła posiada następującą bazę:

·         sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 3,

·         boiska trawiaste i żużlowe,

·         bieżnia,

·         dobre warunki do uprawiania atletyki terenowej ( ścieżka zdrowia ),

·         środki dydaktyczne do realizacji programu.

 

IV. Cele ogólne kształcenia i wychowania.

 

1.      Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

2.      Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

3.      Nauka i doskonalenie elementów techniki i taktyki.

4.      Kontrola sprawności ogólnej i specjalnej.

5.      Przygotowanie organizmu do wysiłku przez ćwiczenia ogólnorozwojowe.

6.      Przygotowanie do samodzielnego organizowania i sędziowania gry.

7.      Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.

8.      Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

 

V. Cele szczegółowe.

1.      Kształtowanie sprawności morfo - funkcjonalnej:

·        inspirowanie ucznia do dokonywania samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego,

·        obserwacja zmiany pracy układu oddechowego pod wpływem aktywności ruchowej,

·        kształtowanie umiejętności stosowania odpowiednich form ruchu dla wspomagania funkcjonowania układu oddechowego i ruchowego,

·        wdrażanie do prawidłowego dozowania wysiłku,

·        obserwacja układu krążenia (pomiar tętna przed i po wysiłku),

·        hartowanie organizmu (zima, lato),

·        określenie prawidłowej postawy ciała prostymi sposobami (samokontrola i samoocena).

2.      Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej:

·        utrwalanie pojęć: szybkość, skoczność (moc), wytrzymałość, siła,

·        opanowanie umiejętności dokonywania samokontroli (pomiaru) szybkości, skoczności (mocy), wytrzymałości,

·        kształtowanie umiejętności samodzielnego doboru ćwiczeń do doskonalenia szybkości i skoczności,

·        ukazywanie wartości różnych form ruchu dla kształtowania sprawności ze szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych,

·        wykorzystywanie warunków terenowych dla kształtowania sprawności motorycznej,

·        współudział i uczestnictwo uczniów w realizacji prób testu sprawności fizycznej,

·        określenie poziomu i postępu sprawności fizycznej indywidualnej i grupy,

·        wzajemna kontrola współdziałania w małej grupie w doskonaleniu sprawności fizycznej.

3.      Kształtowanie umiejętności:

·        kształtowanie umiejętności ruchowych indywidualnych i zespołowych,

·        stosowanie poprawnej terminologii poznanych ćwiczeń i sytuacji,

·        wdrażanie do rzetelnej realizacji zadań i samokontroli; poprawności wykonywania wybranych ćwiczeń,

·        opanowanie umiejętności samodzielnego wykonywania ćwiczeń kształtujących mięśnie nóg, rąk i tułowia (przygotowujących - rozgrzewka i niezbędnych w czasie gry),

·        stosowanie samokontroli i samooceny,

·        wykonywanie czynności wdrażających do samodoskonalenia,

·        wykorzystanie wybranych, opanowanych umiejętności ruchowych do organizacji czasu wolnego,

·        wykorzystanie umiejętności z gier sportowych zimą i latem (plażowa piłka siatkowa).

4.      Przekaz wiadomości:

·        zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa na zajęciach,

·        zapoznanie z regułami gier sportowych, zajęć terenowych, oraz przepisami zawodów sportowych,

·        higiena osobista po zajęciach,

·        wdrażanie do samodyscypliny,

·        organizowanie zawodów szkolnych z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa,

·        zapoznanie z przepisami i zasadami sędziowania (tradycyjna i plażowa piłka siatkowa),

·        zapoznanie z sygnalizacją sędziowską,

·        kształtowanie umiejętności asekuracji oraz odpowiedzialności za własne zdrowie,

·        organizowanie grupy do zajęć pod kątem wyrównania sprawności i umiejętności.

5.      Działania wychowawcze:

·        postępowanie indywidualne i zespołowe,

·        kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

·        kształtowanie umiejętności współpracy z nauczycielem,

·        kształtowanie pożądanych postaw wobec uczniów mniej sprawnych,

·        współpraca uczniów z nauczycielami w organizacji zawodów sportowych i imprez,

·        dokonywanie wzajemnej kontroli i oceny zachowań,

·        kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej,

·        kształtowanie pożądanych postaw zawodnika i kibica sportowego,

·        tworzenie korzystnych postaw, zaangażowanie do kulturalnego dopingu własnego zespołu, rywalizacja sportowa, stosowanie zasad "fair - play".

 

 

VI. Szczegółowe treści kształcenia.

 

1.  Przygotowanie fizyczne.

a)  kształtowanie wytrzymałości:

·         duże zabawy biegowe

·         marszobieg z pokonywaniem przeszkód naturalnych

·         podchody, orientacja w terenie

·         kształtowanie wytrzymałości przez stosowanie ćwiczeń specjalistycznych

b)  kształtowanie szybkości:

·         starty i przebieżki z różnych pozycji wyjściowych (leżenia, siadu, klęku)

·         poruszanie się po boisku ze zmianą kierunku

c)  kształtowanie siły:

·         z przysiadu przy drabinkach, wyprost nóg z partnerem na barkach

·         rzuty oburącz piłką lekarską

·         przeskoki obunóż nad ławeczką

·         zeskoki na materac z różnych wysokości

 

2.  Technika .

 

a)  zabawy oswajające z piłką,

·         zabawy rzutne.

·         zabawy skoczne,

·         gry i zabawy szybkościowo – zwinnościowe,

b)  postawa siatkarska,

·         pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej,

·         pokaz i objaśnienie sposobów poruszania się po boisku,

·         gry i zabawy doskonalące,

c)  odbicia piłki sposobem oburącz górnym,

·         układanie dłoni na piłce,

·         szybkie odbicia piłki od podłoża, ściany,

·         podrzuty i chwyty piłki,

·         rzuty i odbicia piłki po koźle, od ściany,

·         odbicia piłki w klęku, leżeniu, w siadzie skrzyżnym,

·         odbicia piłki nad sobą i do partnera,

·         odbicia piłki w parach, czwórkach, trójkach w miejscu i w ruchu,

·         odbicia piłki w grach i zabawach ruchowych,

d)  odbicia piłki sposobem oburącz dolnym,

·         toczenie piłki w parach,

·         odbicia piłki sposobem oburącz dolnym w siadzie, w klęku,

·         odbicia piłki w grach i zabawach,

·         gry i zabawy doskonalące odbicia górne i dolne.

e)      zagrywka,

·         dolna

·         tenisowa (w miejscu i w wyskoku)

·         prawidłowa pozycja ciała

·         ustawienie i ruch ręki

·         ćwiczenia przy ścianie

·         ćwiczenia w parach

·         celność zagrywki,

f)        zbicie piłki,  

 

·        zbicie bez piłki, rozbieg

·        wyskok (praca rąk i całego ciała)

·        zbicie piłki z własnego podrzutu,

·        zbicie dynamiczne

·        plasowanie

·        kiwnięcie

·        zbicie po bloku

·        atak kierowany

 

 

g)  blok,

·         skoki z przekładaniem dłoni za siatkę,

·         skoki do bloku w parach,

·         blokowanie podrzucanych piłek.

 3.  Taktyka zespołowa.

 

a)      systemy asekuracji bloku,

b)      warianty ustawień zespołu,

c)      system „czwartego” w ataku,

 

VII. Procedury osiągania celów.

 

a) zasady nauczania

·         aktywności

·         poglądowości,

·         stopniowania trudności,

·         systematyczności,

·         utrwalania,

·         przystępności i indywidualnych zadań.

b) metody nauczania

·         analityczna,

·         syntetyczna,

·         kompleksowa.

c) metody przekazywania wiadomości

·         pokaz,

·         opowiadanie,

·         dyskusja,

·         pogadanka.

d) formy prowadzenia zajęć

·         ścisła,

·         fragmentów gry,

·         gra uproszczona,

·         szkolna,

·         właściwa.

e)  środki niezbędne do realizacji:

·         baza (sala gimnastyczna i jej wyposażenie, teren wokół szkoły, sprzęt sportowy),

·         kasety, plansze, literatura.

 

VIII. Osiągnięcia ucznia po zrealizowaniu programu.

 

1.      Opanować umiejętność samokontroli i samooceny własnego rozwoju somatycznego tj. wysokość i ciężar ciała),

2.      Znać i umieć stosować zasady hartowania organizmu,

3.      Opanować umiejętność samokontroli i samooceny sprawności kondycyjno - koordynacyjnej z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby,

4.      Opanować podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne oraz poznać przepisy gry i zasady sędziowania,

5.      Opanować obowiązującą sygnalizację sędziowską,

6.      Znać historię i znaczenie sportu (szczególnie osiągnięcia piłki siatkowej),

7.      Opanować podstawowe sposoby udzielania pierwszej pomocy,

8.      Przestrzegać zasad higieny i wypoczynku,

9.      Umieć prawidłowo stosować asekuracje przy trudniejszych zadaniach ruchowych,

10.  Umieć prowadzić rozgrzewkę przed zajęciami z zachowaniem podstawowych zasad: wszechstronności, natężenia wysiłku, zmienności pracy mięśniowej,

11.  Umieć panować nad sposobami przejawiania własnych uczuć i zachowań w sytuacjach zwycięstwa i porażki, przestrzegać zasady "fair - play ",

12.  Umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej, powstrzymywać się od zachowań, które naruszają zdrowie własne i cudze,

13.  Umieć pełnić role inicjatora, organizatora, uczestnika, kibica i sędziego gier,

14.  Umieć kontrolować i oceniać własne osiągnięcia,

15.  Zdawać sobie sprawę ze szkodliwości wszelkich uzależnień i niewłaściwych przyzwyczajeń.

 

IX. Ocena i kontrola na etapie szkolenia

 

a)  sprawdziany z zakresu sprawności ogólnej:

·         Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej

·         Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory.

b)  systematyczność uczęszczania na zajęcia,

c)  stopień opanowania zaplanowanych ćwiczeń i fragmentów gry,

d)  zawody międzyszkolne,

e)  turnieje i sparringi,

 

 

X. Ewaluacja programu

 

a)      sprawdzian umiejętności ruchowych,

b)      faktyczny sprawdzian umiejętności sędziowania,

c)      udział w zawodach sportowych,

                                                                                                           Opracował : Marek Siwek